Verwerkersovereenkomst
 

Artikel 1.    Definities

1.1.    In deze Verwerkersovereenkomst wordt onder de volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen het volgende verstaan:

a)

Algemene Verordening Gegevens Bescherming of AVG

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

b)

Betrokkene

een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4 sub 1 AVG).

c)

Derde

een derde als bedoeld in artikel 4 sub 10 AVG. 

d)

Functionaris voor de Gegevensbescherming

een functionaris als bedoeld in artikel 37 e.v. AVG.

e)

Incident

    1.  

i    een klacht of (informatie)verzoek van een Betrokkene met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker;

ii    een onderzoek naar of beslaglegging door overheidsfunctionarissen op de Persoonsgegevens of een vermoeden dat dit gaat plaatsvinden;

iii    een inbreuk in verband met Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 onder 12 AVG;

iv    iedere ongeautoriseerde toegang, verwijdering, verminking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de Persoonsgegevens.

f)

Medewerker

de door Partijen voor de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst betrokken natuurlijke persoon die werkzaam is bij of voor een van de Partijen.

g)

Overeenkomst(en)

de in Bijlage 1 vermelde overeenkomst(en) betreffende de levering van producten en/of diensten.

h)

Partij

Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker.

i)

Partijen

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.

j)

Persoonsgegeven

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van artikel 4 onder 1 AVG.

k)

Subverwerker

iedere niet-ondergeschikte derde partij die door Verwerker is betrokken bij de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst, niet zijnde Medewerkers.

l)

Verwerker

de verwerker als bedoeld in artikel 4 sub 8 AVG

m)

Verwerkersovereenkomst

de onderhavige overeenkomst.

n)

Verwerkingsverantwoordelijke

de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 sub 7 AVG

o)

Wet bescherming persoonsgegevens of Wbp

Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens), inclusief latere wijzigingen.

 

1.2.    Voornoemde en overige begrippen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de AVG. Tot aan 25 mei 2018 worden begrippen geïnterpreteerd overeenkomstig de vergelijkbare bepaling uit de Wbp.
1.3.    Waar in deze Verwerkersovereenkomst naar bepaalde normen wordt verwezen (zoals NEN7510) wordt daarmee steeds gedoeld op de meest actuele versie daarvan. Voor zover de betreffende norm niet meer wordt onderhouden, dient in de plaats daarvan de meest actuele versie van de logische opvolger van de betreffende norm gelezen te worden. 

 

Artikel 2.    Onderwerp van deze Verwerkersovereenkomst
2.1.    Deze Verwerkersovereenkomst heeft betrekking op de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst(en).
2.2.    Partijen sluiten de Overeenkomst(en) om de expertise die Verwerker heeft als het gaat om het verwerken en beveiligen van Persoonsgegevens te gebruiken voor de uit de Overeenkomst(en) voortvloeiende en in  deze Verwerkersovereenkomst nader beschreven doeleinden. Verwerker staat er voor in dat hij hiertoe gekwalificeerd is.
2.3.    Deze Verwerkersovereenkomst maakt onverbrekelijk deel uit van de Overeenkomst(en). Voor zover het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst strijdig is met het bepaalde in de Overeenkomst(en), prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst(en).


Artikel 3.    Uitvoering verwerking
3.1.    Verwerker garandeert dat hij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend Persoonsgegevens zal verwerken voor zover:
a.)    dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst (binnen de kader als gespecificeerd in Bijlage 1); of
b.)    Verwerkingsverantwoordelijke daartoe nadere schriftelijke instructies heeft gegeven;
3.2.    In het kader van het bepaalde in het eerste lid van artikel 3 onder a) zal Verwerker uitsluitend de in Bijlage 1 gespecificeerde Persoonsgegevens verwerken in het kader van de in die bijlage beschreven aard en doeleinden van de verwerking.
3.3.    Verwerker zal alle redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke in verband met de verwerking van de Persoonsgegevens opvolgen. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte indien naar zijn oordeel instructies in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.
3.4.    Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel 3, is het Verwerker toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken indien een wettelijk voorschrift (waaronder begrepen daarop gebaseerde rechterlijke of bestuurlijke bevelen) hem tot een verwerking verplicht. In dat geval stelt de Verwerker voorafgaand aan de verwerking Verwerkingsverantwoordelijke in kennis van de beoogde verwerking en het wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, waar mogelijk, in staat stellen zich te verweren tegen deze verplichte verwerking en ook overigens de verplichte verwerking beperken tot het strikt noodzakelijke.
3.5.    Verwerker zal de Persoonsgegevens aantoonbaar, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en in overeenstemming met de op hem als Verwerker rustende verplichtingen op grond van de AVG, voor zover nog van toepassing de Wbp, en overige wet- en regelgeving. Verwerker zal in dat kader ten minste een register van verwerkingen aanleggen als bedoeld in artikel 30 lid 2 AVG.
3.6.    Indien de dienstverlening door Verwerker de verwerking van gezondheidsgegevens of andere bijzondere Persoonsgegevens impliceert, garandeert Verwerker dat hij niet in strijd met gezondheidswetgeving zal handelen.
3.7.    Verwerker zal, tenzij hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke, geen Persoonsgegevens verwerken of laten verwerken door hemzelf of door derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).
3.8.    Verwerker waarborgt dat betrokken Medewerkers een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend en geeft Verwerkingsverantwoordelijke op verzoek inzage in deze geheimhoudingsovereenkomst.


Artikel 4.    Beveiliging Persoonsgegevens en controle
4.1.    Verwerker zal passende en doeltreffende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de (in Bijlage 1 gespecificeerde) aard van de te verwerken Persoonsgegevens, ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname, verminking of enige vorm van onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de gegevens te garanderen. In deze beveiligings- maatregelen zijn de mogelijk in de Overeenkomst reeds bepaalde maatregelen begrepen. De maatregelen omvatten in ieder geval:
a.)    maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegde Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn uiteengezet;
b.)    maatregelen waarbij de Verwerker zijn Medewerkers en Subverwerkers uitsluitend toegang geeft tot Persoonsgegevens via op naam gestelde accounts, waarbij het gebruik van die accounts adequaat gelogd wordt en waarbij de betreffende accounts alleen toegang geven tot die Persoonsgegevens waartoe de toegang voor de betreffende (rechts)persoon noodzakelijk is;
c.)    maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking;
d.)    maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van diensten aan Verwerkingsverantwoordelijke;
e.)    maatregelen om de tijdige beschikbaarheid van de Persoonsgegevens te garanderen; 
f.)    maatregelen om te waarborgen dat Persoonsgegevens logisch gescheiden worden verwerkt van de Persoonsgegevens die hij voor zichzelf of namens derde partijen verwerkt;
4.2.    Verwerker werkt in overeenstemming met NEN 7510 en heeft een passend, geschreven beveiligingsbeleid geïmplementeerd voor de verwerking van Persoonsgegevens, waarin in ieder geval de in het eerste lid van dit artikel 4 genoemde maatregelen uiteen zijn gezet.
4.3.    Verwerker voldoet aan de veiligheidseisen voor netwerkverbindingen zoals beschreven in NEN7512.
4.4.    Verwerker voldoet aan de eisen ten aanzien van logging zoals beschreven in NEN7513.
4.5.    Verwerker voldoet aan de eisen van andere NEN-normen voor zover die voor de gezondheidszorg van toepassing zijn verklaard.
4.6.    Verwerker zal op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke een door een onafhankelijke en ter zake deskundige derde afgegeven geldig certificaat overleggen, indien deze daarover beschikt, waaruit volgt dat Verwerker de verplichtingen uit dit artikel naleeft. 
4.7.    Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht toe te (laten) zien op de naleving van de hiervoor onder artikel 4.1 tot en met 4.4 genoemde maatregelen. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke, indien Verwerkingsverantwoordelijke daarom verzoekt, hiertoe in elk geval eenmaal per jaar in de gelegenheid op een door Partijen in gezamenlijk overleg nader te bepalen tijdstip en verder indien Verwerkingsverantwoordelijke daar aanleiding toe ziet naar aanleiding van (vermoeden van) informatie- of privacy-incidenten, dat te (laten) controleren. Verwerker zal in alle redelijkheid haar medewerking verlenen aan een dergelijk onderzoek. Verwerker zal eventuele door Verwerkingsverantwoordelijke naar aanleiding van een dergelijk onderzoek in redelijkheid gegeven instructies tot aanpassing van het beveiligingsbeleid binnen een redelijke termijn opvolgen. 
4.8.    Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve beveiliging frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist. Verwerker zal daarom de maatregelen zoals geïmplementeerd op basis van dit artikel 4 periodiek evalueren en, waar nodig, de maatregelen verbeteren om te blijven voldoen aan de verplichtingen onder dit artikel 4. Het voorgaande laat de instructiebevoegdheid van Verwerkingsverantwoordelijke om zo nodig aanvullende maatregelen te (doen) treffen onverlet.


Artikel 5.    Monitoring, informatieplichten en incidentenmanagement
5.1.    Verwerker zal actief monitoren op inbreuken op de beveiligingsmaatregelen en over de resultaten van de monitoring in overeenstemming met dit artikel 5 rapporteren aan Verwerkingsverantwoordelijke.
5.2.    Zodra zich een Incident voordoet, heeft voorgedaan of zou kunnen voordoen, is Verwerker verplicht Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en daarbij alle relevante informatie te verstrekken over:


  1. 1)    de aard van het Incident;
    2)    de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens;
    3)    de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van het Incident; en
    4)    de maatregelen die getroffen zijn of zullen worden om het Incident op te lossen dan wel de gevolgen/schade zoveel mogelijk te beperken. 

5.3.    Verwerker is, onverminderd de overige verplichtingen uit dit artikel, verplicht om maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht om het Incident zo snel mogelijk te herstellen dan wel de verdere gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Verwerker treedt zonder uitstel in overleg met Verwerkingsverantwoordelijke teneinde hierover nadere afspraken te maken.
5.4.    Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde zijn medewerking verlenen en zal de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke opvolgen en stelt Verwerkingsverantwoordelijke in staat een deugdelijk onderzoek te verrichten naar het Incident, een correcte respons te formuleren en passende vervolgstappen te nemen ten aanzien van het Incident, waaronder begrepen het informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en/of de Betrokkene zoals bepaald in artikel 5.8.
5.5.    Verwerker zal te allen tijde geschreven procedures voorhanden hebben die hem in staat stellen om Verwerkingsverantwoordelijke van een onmiddellijke reactie over een Incident te voorzien, en om effectief samen te werken met Verwerkingsverantwoordelijke om het Incident af te handelen. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke voorzien van een afschrift van dergelijke procedures indien Verwerkingsverantwoordelijke daarom verzoekt.
5.6.    Meldingen die worden gedaan op grond van artikel 5.2 worden ogenblikkelijk gericht aan Verwerkingsverantwoordelijke of, indien relevant, aan een door Verwerkingsverantwoordelijke tijdens de duur van deze Verwerkersovereenkomst schriftelijk bekendgemaakte Medewerkers van Verwerkingsverantwoordelijke. Indien Verwerkingsverantwoordelijke een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) heeft aangesteld, worden de meldingen gericht aan deze FG.
5.7.    Het is Verwerker niet toegestaan informatie te verstrekken over Incidenten aan betrokkenen of andere derde partijen, behoudens voor zover Verwerker daartoe wettelijk verplicht is of Partijen anderszins zijn overeengekomen.
5.8.    Indien en voor zover Partijen zijn overeengekomen dat Verwerker in relatie tot een Incident rechtstreeks contact onderhoudt met autoriteiten of andere derde partijen, dan houdt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarvan voortdurend op te hoogte.


Artikel 6.    Medewerkingsverplichtingen
6.1.    De AVG en overige (privacy)wetgeving kent aan de Betrokkene bepaalde rechten toe. Verwerker zal zijn volledige en tijdige medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke bij de nakoming van de op Verwerkingsverantwoordelijke rustende verplichtingen voortvloeiend uit deze rechten.
6.2.    Een door Verwerker ontvangen klacht of een verzoek van een Betrokkene met betrekking tot verwerking van Persoonsgegevens wordt door Verwerker zonder uitstel doorgestuurd naar Verwerkingsverantwoordelijke.
6.3.    Op het eerste daartoe strekkende verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke alle relevante informatie verstrekken betreffende de aspecten van de door hem verrichte verwerking van Persoonsgegevens zodat Verwerkingsverantwoordelijke, mede aan de hand van die informatie, aan kan tonen dat zij de toepasselijke (privacy) wetgeving naleeft.
6.4.    Verwerker zal voorts op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke alle noodzakelijke bijstand verlenen bij de nakoming van de op grond van de toepasselijke privacywetgeving op Verwerkingsverantwoordelijke rustende wettelijke verplichtingen (zoals het uitvoeren van een privacy impact assessment).


Artikel 7.    Inschakeling subverwerkers
7.1.    Verwerker zal zijn activiteiten die bestaan uit het verwerken van Persoonsgegevens of vereisen dat Persoonsgegevens verwerkt worden, niet uitbesteden aan een Subverwerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. Het voorgaande is niet van toepassing op de in Bijlage 1 vermelde Subverwerkers.
7.2.    Voor zover Verwerkingsverantwoordelijke instemt met de inschakeling van een Subverwerker, zal Verwerker aan deze Subverwerker dezelfde of strengere verplichtingen opleggen als voor hemzelf uit deze Verwerkersovereenkomst en de wet voortvloeien. Verwerker zal deze afspraken schriftelijk vastleggen en zal toezien op de naleving daarvan door de Subverwerker. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op verzoek afschrift verstrekken van de met de Subverwerker gesloten overeenkomst(en).
7.3.    Niettegenstaande de toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke voor het inschakelen van een Subverwerker die in opdracht van de Verwerker (gedeeltelijk) gegevens verwerkt, blijft Verwerker volledig aansprakelijk jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor de gevolgen van het uitbesteden van werkzaamheden aan een Subverwerker. De toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke voor het uitbesteden van werkzaamheden aan een Subverwerker laat onverlet dat voor de inzet van Subverwerkers in een land buiten de Europese Economische Ruimte toestemming vereist is in overeenstemming met artikel 3.7 van deze Verwerkersovereenkomst.


Artikel 8.    Aansprakelijkheid
8.1.    Partijen zijn ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen.
8.2.    Enige beperking van de aansprakelijkheid in de Overeenkomst is mutatis mutandis ook van toepassing op deze Verwerkersovereenkomst


Artikel 9.    Kosten
9.1.    De kosten voor de verwerking van gegevens die inherent zijn aan de normale uitvoering van de Overeenkomst, worden geacht besloten te liggen in de op grond van de Overeenkomst reeds verschuldigde vergoedingen.
9.2.    Enige ondersteuning of enige andere aanvullende dienstverlening die Verwerker op grond van deze Verwerkersovereenkomst dient te verlenen, of die wordt verzocht door Verwerkingsverantwoordelijke, inclusief alle verzoeken tot aanvullende informatie, zullen in rekening worden gebracht bij Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de in de Overeenkomst(en) gespecificeerde tarieven.
9.3.    De voorgaande bepaling is niet van toepassing indien de werkzaamheden verband houden met een tekortkoming van Verwerker onder deze Verwerkersovereenkomst. De werkzaamheden zullen in dat geval kosteloos worden verricht. 


Artikel 10.    Duur en beëindiging
10.1.    Deze Verwerkersovereenkomst gaat in op de datum van ondertekening en de duur van deze Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de duur van de in Bijlage 1 genoemde Overeenkomst(en), inclusief eventuele verlengingen daarvan.
10.2.    De Verwerkersovereenkomst maakt na ondertekening ervan door beide Partijen integraal en onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst(en). Beëindiging van de Overeenkomst(en), op welke grond dan ook (opzegging/ontbinding), heeft tot gevolg dat de Verwerkersovereenkomst eveneens op dezelfde grond beëindigd wordt (en vice versa), tenzij Partijen in voorkomend geval anders overeenkomen. 
10.3.    Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst gelden. Tot deze bepalingen behoren bijvoorbeeld die welke voortvloeien uit de bepalingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.
10.4.    Ieder der Partijen is gerechtigd, onverminderd hetgeen daartoe bepaald is in de Overeenkomst, de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst en de daarmee samenhangende Overeenkomst op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
a.)    de andere Partij wordt ontbonden of anderszins ophoudt te bestaan;
b.)    de andere Partij aantoonbaar [ernstig] tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Verwerkersovereenkomst en die toerekenbare tekortkoming niet binnen 30 dagen is hersteld na een daartoe strekkende schriftelijke ingebrekestelling;
c.)    een Partij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.

10.5.    Gelet op de grote afhankelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke van Verwerker alsmede het continuïteitsrisico bij incidenten en calamiteiten (zoals faillissement), verklaart Verwerker zich reeds nu voor alsdan bereid op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke aanvullende afspraken met Verwerkingsverantwoordelijke te maken teneinde voornoemde risico’s te verkleinen. Deze aanvullende afspraken kunnen onder meer bestaan uit:
a.)    het maken van afspraken over het periodiek terug of aan een derde partij leveren van de door Verwerker verwerkte gegevens; en/of
b.)    het met een derde partij sluiten van een overeenkomst die ertoe strekt dat de betreffende derde partij zich hoofdelijk verbindt tot of borg staat voor de nakoming van de Overeenkomst; en/of
c.)    het met een derde partij sluiten van een (tri-partite) overeenkomst die ertoe strekt dat de betreffende derde partij (voortdurend) over alle benodigde gegevens komt te beschikken om in voorkomend geval (een deel van) de op grond van de Overeenkomst te verrichten prestaties – al dan niet op basis van een nieuwe overeenkomst – in plaats van of parallel aan Verwerker te kunnen (gaan) verrichten.
10.6.    Verwerker zal op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke een exit-plan opstellen voor het nakomen van alle verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst, ingeval de Overeenkomst of de Verwerkersovereenkomst (tussentijds) beëindigd wordt. Verwerker geeft op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke afschrift van dit plan. 
10.7.    Partijen zijn gerechtigd deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst per direct te ontbinden indien de andere Partij te kennen geeft niet (langer) te kunnen voldoen aan de betrouwbaarheidseisen die op grond van ontwikkelingen in de wet en/of de rechtspraak aan de verwerking van de Persoonsgegevens worden gesteld.
10.8.    Partijen dienen elkaar voorafgaand en tijdig te informeren over een voorgenomen overname of eigendomsoverdracht.
10.9.    Het is Partijen niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere Partij deze Verwerkersovereenkomst en de rechten en plichten die samenhangen met deze Verwerkersovereenkomst over te dragen aan een derde partij. 


Artikel 11.    Bewaartermijnen, teruggave en vernietiging van Persoonsgegevens
11.1.    Verwerker bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, waaronder begrepen de wettelijke bewaartermijnen of een eventueel tussen Partijen gemaakte afspraak over bewaartermijnen zoals vastgelegd in Bijlage 1. 
11.2.    Bij beëindiging van de Verwerkersovereenkomst, of indien van toepassing aan het einde van de overeengekomen bewaartermijnen, of op schriftelijk verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker, tegen redelijke kosten, naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke, de Persoonsgegevens onherroepelijk (doen) vernietigen of teruggeven aan Verwerkingsverantwoordelijke. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt Verwerker bewijs van het feit dat de gegevens onherroepelijk zijn vernietigd of verwijderd. Eventuele teruggave van de gegevens zal in een algemeen gangbaar, gestructureerd en gedocumenteerd gegevensformaat langs elektronische weg plaatsvinden. Indien teruggave, onherroepelijke vernietiging of verwijdering niet mogelijk is, stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk op de hoogte. In dat geval garandeert Verwerker dat hij de Persoonsgegevens vertrouwelijk zal behandelen en niet langer zal verwerken.


Artikel 12.    Intellectuele eigendomsrechten
12.1.    Voor zover de (verzameling van) Persoonsgegevens wordt beschermd door enig intellectueel eigendomsrecht, verleent Verwerkingsverantwoordelijke toestemming aan Verwerker de Persoonsgegevens te gebruiken in het kader van de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst.


Artikel 13.    Slotbepalingen
13.1.    De overwegingen maken onderdeel uit van deze Verwerkersovereenkomst.
13.2.    In geval van nietigheid c.q. vernietigbaarheid van een of meer bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
13.3.    In alle gevallen waarin deze Verwerkersovereenkomst niet voorziet beslissen Partijen in onderling overleg.
13.4.    Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.5.    Partijen zullen zich inspannen conflicten in onderling overleg op te lossen. Hierbij is inbegrepen de mogelijkheid het geschil te beëindigen door een in onderling overleg vast te stellen mediation of arbitrage.
13.6.    Geschillen over of in verband met deze Verwerkersovereenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe in de Overeenkomst aangewezen rechtbank of arbiter(s).

 

 

Artikel 14. Deze Verwerkersovereenkomst is een bijlage bij de volgende Overeenkomsten en heeft betrekking op de volgende verwerkingen van Persoonsgegevens. 


Artikel 15.    

Categorieën van betrokkenen

Cliënten 

Personeel 

Ingangs-datum contract 

****

****

Kenmerk / nummer / titel contract

****

****

Korte omschrijving diensten

Levering en hosting van de Zorgapp

Levering en hosting van de Zorgapp

Aard van de verwerking

Mobiele zorgregistratie

Mobiele zorgregistratie

Soort Persoonsgegevens

NAW, zorg en medisch

NAW

Doeleinden van de verwerking

Zorgverlening

Zorgverlening

Goedgekeurde subverwerkers

n.v.t.

n.v.t.

Afspraken bewaartermijnen

1 maand na beëindiging contract

1 maand na beëindiging contract

 

Gepubliceerd op vrijdag 1 juni 2018