SLA & Algemene voorwaarden De service die wij bieden is voor alle klanten. Elke dag zijn wij bezig om onze service voor klanten te optimaliseren. Het kan goed zijn dat wij aanpassingen doen in onze service om de samenwerking nog beter te laten verlopen. Indien het grote wijzigingen zijn zullen deze altijd kenbaar gemaakt worden in een speciale nieuwsbrief. De verschillende onderwerpen van de Service Level Agreement (SLA) staan hieronder in losse hoofdstukken beschreven. Gezamenlijk vormen deze hoofdstukken de volledige SLA en Algemene Voorwaarden (AV).

Over SLA en AV
Deze SLA/AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten die CareConnections met haar klanten sluit. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de door CareConnections uitgebrachte offerte (het contract). CareConnections streeft naar transparante en eenvoudige voorwaarden, zodat niet alleen een jurist, maar iedereen ze kan begrijpen. Als er voorwaarden onduidelijk zijn, dan hoort CareConnections dat graag. Individuele afspraken die in het contract staan, zijn ook van toepassing en zijn leidend als ze strijdig zijn met de SLA/AV. CareConnections maakt voor haar dienstverlening gebruik van Microsoft Azure. Voor de specifieke voorwaarden en garanties van de Microsoft Azure dienst verwijzen we naar http://azure.microsoft.com/nl-nl/support/legal/. CareConnections accepteert voor de levering van haar diensten aan zorgaanbieders de algemene “inkoopvoorwaarden gezondheidszorg”, gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag d.d. 21 februari 2017 (AIVG 2017). De AIVG 2017 zijn van toepassing als de toepasselijkheid daarvan in het contract is overeengekomen. De AIVG 2017 zijn te vinden op:  https://nevi.nl/sites/default/new_files/AIVG_2017_Algemeen_Deel_28_02_2017.pdf. Als in het contract zowel naar de AIVG 2017 als naar de SLA/AV wordt verwezen, dan betekent dit dat de AIVG 2017 en de SLA/AV naast elkaar van toepassing zijn. In geval van strijdigheid tussen bepalingen prevaleert de SLA/AV boven de AIVG 2017.


Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag, dat eigen regels kent voor internationale koopovereenkomsten, is uitgesloten. Mochten er geschillen ontstaan tussen klant en CareConnections, dan zullen die exclusief worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter in het arrondissement waar CareConnections is gevestigd.  De SLA/AV zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Op verzoek van de klant kunnen de voorwaarden worden vertaald. In verband met mogelijke interpretatieverschillen is de Nederlandse tekst van de SLA/AV leidend. Wanneer één of meer bepalingen van deze SLA/AV nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht.

Wijzigingen in de SLA/AV
CareConnections heeft het recht om de SLA/AV te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de Klantportal, zodat de klant daarvan kennis kan nemen. Grote wijzigingen zullen daarnaast kenbaar worden gemaakt in een speciale nieuwsbrief die aan de contactpersonen van de klant zal worden toegezonden.  Indien er een wijziging in de SLA/AV plaatsvindt waar de klant het niet mee eens is, dan kan de klant bezwaar maken bij CareConnections. In het geval de wijziging leidt tot een wezenlijke verandering van de rechten en plichten in de verhouding tussen CareConnections en de klant, dan heeft de klant de mogelijkheid om binnen twee maanden nadat de wijziging kenbaar is gemaakt de overeenkomst te beëindigen door een schriftelijke en met reden omklede kennisgeving aan CareConnections. Indien van deze mogelijkheid tot beëindiging geen gebruik wordt gemaakt, dan gelden de gewijzigde SLA/AV als aanvaard door de klant.
Gepubliceerd op vrijdag 1 juni 2018