Aansprakelijkheid
 


 

 

 

CareConnections garandeert dat De Zorgapp voldoet aan de specificaties die zij opgeeft. In geval van fouten zal CareConnections deze altijd zo snel mogelijk trachten te herstellen. CareConnections kan helaas niet de garantie geven dat haar software aan alle doelen zal voldoen die de klant heeft, tenzij daar een expliciete afspraak over is gemaakt. Als deze doelen kenbaar worden gemaakt, wil CareConnections daar natuurlijk wel over meedenken. CareConnections besteedt grote zorg aan een juiste werking van De Zorgapp en een correcte uitvoering van haar dienstverlening. Ondanks deze inspanning kunnen er dingen verkeerd gaan die voor de klant tot schade leiden.

 

CareConnections sluit haar aansprakelijkheid uit voor indirecte schade en/of gevolgschade (dit is onder meer, maar niet beperkt tot: gederfde omzet, gederfde winst en gemiste kansen).
De aansprakelijkheid van CareConnections is ook uitgesloten als de klant of door de klant ingeschakelde derden wijzigingen in of toevoegingen aan producten van CareConnections hebben aangebracht, wat niet is toegestaan. CareConnections is niet aansprakelijk  als er sprake is van overmacht in de zin van de wet. Onder overmacht wordt waar nodig in aanvulling daarop ook verstaan: overmacht bij toeleveranciers, ondeugdelijke nakoming van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan CareConnections zijn voorgeschreven, storingen in het elektriciteitsnet en storingen die dataverkeer belemmeren, voor zover de oorzaak daarvan niet is te wijten aan CareConnections zelf.
CareConnections kan op de hiervoor benoemde aansprakelijkheidsbeperkingen geen beroep doen als er sprake is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van haar directie.
De aansprakelijkheid van CareConnections is in alle gevallen beperkt tot de bedragen waarvoor haar Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar per gebeurtenis of serie gebeurtenissen in een kalanderjaar dekking biedt.

De gecombineerde Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
CareConnections heeft een gecombineerde Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uitzonderlijke calamiteiten die CareConnections zelf niet kan of wil dragen. Hieronder wordt globaal aangegeven hoe deze verzekering werkt en waarvoor dekking geboden wordt. Daarbij moet altijd in het achterhoofd gehouden worden dat de vraag of een schade onder de dekking valt van veel omstandigheden afhangt.

Beroepsaansprakelijkheid
Het deel van de verzekering dat gaat over beroepsaansprakelijkheid ziet op de dekking van financiële schade die ontstaat als CareConnections of haar medewerkers fouten maken tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor CareConnections. Voor deze beroepsaansprakelijkheid is de verzekerde som 500.000 euro per aanspraak die door een derde tegen CareConnections wordt ingesteld, met een maximum van 500.000 euro per verzekeringsjaar. Hierbij wordt dekking geboden tegen fouten die gemaakt zijn in of bij onder meer advies, onderhoud, configuratie, ontwerp, installatie en testen op het gebied van ICT. Met andere woorden: een ruime dekking waaronder de meeste fouten in of bij de ontwikkeling, verkoop en implementatie van administratieve en financiële software en applicaties vallen.

Bedrijfsaansprakelijkheid
Het deel van de verzekering dat gaat over bedrijfsaansprakelijkheid ziet op de dekking van schade die veroorzaakt is door CareConnections of haar medewerkers aan personen of zaken. Voor de bedrijfsaansprakelijkheid is de verzekerde som 2,5 miljoen euro per aanspraak die door een derde tegen CareConnections wordt ingesteld, met een maximum van 5 miljoen euro per verzekeringsjaar. Onze dienstverlening speelt zich voor een groot gedeelte online af, maar als CareConnections medewerkers onverhoopt schade (aan personen of zaken) veroorzaken, komt onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in beeld.

Melden
De verzekeraar verlangt van CareConnections dat zij zo spoedig mogelijk ingelicht wordt als een derde meent een claim te hebben op CareConnections. CareConnections verwacht dan ook zo spoedig mogelijk ingelicht te worden indien er mogelijke schade is ontstaan die CareConnections moet melden bij haar verzekeraar. Voor het melden van schade door de klant aan CareConnections geldt daarom een termijn van 48 uren nadat de klant redelijkerwijs bekend had behoren te zijn met de schade.

Vervaltermijn
CareConnections zal klachten en schadeclaims binnen een redelijke termijn afhandelen en verlangt ook van haar klanten een voortvarende houding als het gaat om het melden en afhandelen van geschillen. Rechtsvorderingen van de klant die strekken tot vergoeding van schade vervallen na zes maanden na de dag waarop de klant de schade bij CareConnections heeft gemeld of - indien de klant dit niet binnen de daarvoor geldende termijn van 48 uren heeft gedaan - na de dag waarop de klant dit had moeten melden.


Leveringstermijnen
(Op)levertermijnen die met de klant zijn besproken en/of in het contract worden benoemd zijn altijd streefdata en zijn dus geen fatale termijn in de zin van de wet. Wanneer CareConnections een (op)levertermijn niet haalt, zal de klant CareConnections eerst in gebreke stellen en CareConnections alsnog een redelijke termijn geven om haar verplichtingen na te komen.

 

 

Gepubliceerd op vrijdag 1 juni 2018