Licentie
 


 

 

CareConnections geeft de klant een licentie voor het gebruik van de in het contract opgenomen productonderdelen. In de licentie zijn de afgenomen productonderdelen van CareConnections met bijbehorende aantallen (gebruikers) en begin- en einddatum versleuteld. Wijzigingen in de duur van de overeenkomst worden automatisch doorgevoerd in de licentie. De licentie is gekoppeld aan de duur van de overeenkomst en eindigt derhalve als de overeenkomst eindigt . De licentie mag alleen worden gebruikt binnen de eigen onderneming(en) van de klant.

Prijsbepaling
CareConnections werkt voor de prijsbepaling onder andere met staffels op basis van afnamehoeveelheden. Bij het verhogen of verlagen van het aantal licenties of het aantal gebruikers van een licentie kan de prijs van de licentie wijzigen, welke wijziging aan de klant wordt doorberekend. Een specificatie van de aangeboden producten en diensten, prijzen en staffels is terug te vinden in het contract. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.

Gebruik
De omvang van de licentie wordt afgestemd op het aantal medewerkers van de organisatie. De licentie mag alleen worden gebruikt:

  • tijdens de looptijd van de overeenkomst;
  • voor de eigen onderneming(en) van de klant;
  • voor de maximale aantallen zoals vermeld in  het contract.

Facturatie
CareConnections factureert:

  • vergoedingen voor licenties: maandelijks vooraf;
  • eenmalige kosten (bijv. implementatie): bij sluiten overeenkomst;
  • vergoedingen voor bijkomende diensten en werkzaamheden (consultancy): maandelijks, achteraf of via afgesproken termijnen;

Op de maandelijkse factuur en in de Klantportal staan de actuele aantallen gebruikers per product vermeld. CareConnections voert ten aanzien van haar prijzen een markt- en prijsindexconform beleid. CareConnections indexeert haar prijzen jaarlijks op 1 januari. Jaarlijks stuurt CareConnections voor 1 oktober een bericht aan de klanten waarin het indexeringspercentage wordt vermeld. Alle facturen worden per e-mail in PDF- en UBL-bestand verstuurd. De betalingstermijn is 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
Betalingen door de klant dienen te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn, zonder korting, verrekening en/of opschorting. Bij te late betaling is CareConnections gerechtigd om wettelijke handelsrente in rekening te brengen en een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding wordt berekend overeenkomstig de staffel behorende bij het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Wijzigen abonnement
Een uitbreiding van de licentie kan per direct of per opgegeven datum doorgevoerd worden en kan aangevraagd worden bij je CareConnections contactpersoon of via administratie@careconnections.nl.

 

Beëindiging door klant
Het beëindigen van de overeenkomst(opzegging) door de klant kan uitsluitend schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail) tegen het einde van de overeengekomen duur van de overeenkomst, uiterlijk drie maanden voor het einde van de aflopende contractperiode.

Beëindiging door CareConnections
De opzegtermijn voor CareConnections bedraagt 12 maanden. CareConnections heeft te allen tijde het recht de overeenkomst per direct te beëindigen indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt (waar nodig na daartoe in gebreke te zijn gesteld), in liquidatie verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd of het faillissement is aangevraagd of uitgesproken.

Procedure klantdata na beëindiging
Na beëindiging van de overeenkomst zal CareConnections alle infrastructuur (Azure App Service, Azure SQL Database en overige diensten) verwijderen, een en ander met inachtneming van de wettelijk geldende en/of tussen partijen afgesproken termijnen.

 

 

Gepubliceerd op vrijdag 1 juni 2018